REGELS ROND HET WEDSTRIJDBEZOEK

Het veiligheidsbeleid van Haarlem-Kennemerland is erop gericht om wedstrijdbezoek voor álle leden en bezoekers op een klantvriendelijke, veilige en ongestoorde manier te laten verlopen. Wangedrag, geweld en overlast horen hier absoluut niet bij.

Om dit te kunnen bewerkstelligen, is het belangrijk dat men zich aan de geldende regels houdt. Bezoekers die deze regels overtreden en daarmee de veiligheid van andere bezoekers, het belang van Haarlem-Kennemerland of het voetbal in het algemeen schaden of voor overlast zorgen, kunnen dan ook rekenen op een sanctie. Dit kan betekenen dat u de toegang tot het terrein wordt ontzegd of dat wedstrijden worden gestaakt. Indien noodzakelijk zal de politie worden ingeschakeld. Eventueel geleden schade of boetes worden verhaald op de dader(s).

Uiteraard gaan wij er vanuit dat het zover niet hoeft te komen. Houdt u zich bij het bezoeken van de wedstrijden dan ook aan onderstaande Huisregels. Tevens rekenen wij erop dat u in het kader van de sociale controle elkaar aanspreekt op onbehoorlijk gedrag. Dit gezegd hebbende, wensen wij u en overige bezoekers uiteraard een prettige wedstrijd toe.

HUISREGELS
Door het stadion te betreden accepteer je de regels zoals de KNVB die vastgesteld heeft t.a.v. het bezoeken van een amateurwedstrijd. Derhalve gelden de volgende huisregels;

  • Je mag zelf geen alcoholhoudende dranken meenemen. Verkoop en nuttigen van (sterk) alcoholhoudende dranken is slechts toegestaan in de kantine.
  • Onder geen enkele voorwaarde mag er vuurwerk worden meegenomen of worden afgestoken op ons sportcomplex.
  • Je mag niet met enig voorwerp (aansteker, muntstukken, stenen enz.) of enige vloeistof richting veld of andere toeschouwers gooien.
  • Je mag je niet gedragen op een wijze die door anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kan worden ervaren. Noch richting publiek, noch spelers, noch richting arbitrale leiding of anderen.
  • Het is streng verboden om je binnen de afrastering of — laat staan – op het veld te bevinden.
  • Bovenstaande regels gelden evenzeer bij alle uitwedstrijden.

ONTZEGGING TOEGANG
Op basis van het huisrecht wordt u de toegang ontzegd indien u;

  • heeft gehandeld in strijd met de KNVB-standaardvoorwaarden Amateurvoetbal en/of de Huisregels wedstrijdbezoek Haarlem-Kennemerland;
  • een strafbaar feit heeft begaan dan wel ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat u zich schuldig heeft gemaakt aan voetbal gerelateerd wangedrag;
  • zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van Haarlem-Kennemerland of het voetbal in het algemeen wordt geschaad.

Door: het bestuur