CONTRIBUTIE

Haarlem-Kennemerland is een prachtige voetbalclub. Het bestuur rekent op uw begrip en de medewerking van alle leden om de vereniging financieel gezond te houden.

Het bestuur Haarlem-Kennemerland heeft de contributie voor voetbalseizoen 2023-2024 met de inflatiecorrectie verhoogd.

TARIEFGROEP (SEIZOEN 2023/2024)
[Tarieven geldend zoals zichtbaar op desktopversie] 
Veld
Alle dames en heren senioren (zaterdag en zondag) incl. de selectie

A-junioren / O19 en O18

B-junioren / O17 en O16

C-junioren / O15 en O14

D-junioren / O13 en O12

E-junioren / O11 en O10

F-pupillen / O9 en O8

Kickies

Voetballende vaders en moeders

Niet-spelend lid (senioren)

€ 305

€ 260

€ 235

€ 225

€ 215

€ 205

€ 195

€ 145

€ 150

€ 120

Het rekeningnummer van Haarlem-Kennemerland voor contributies is:
Rabobank NL68 RABO 0117 1283 68 (IBAN)


CONTRIBUTIE-INNING

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Rekeningnummer van Haarlem-Kennemerland FC voor contributies
NL68 RABO 0117 1283 68
Ten name van: Haarlem-Kennemerland Football Club
Onder vermelding van: ‘contributie’ en spelersnaam

Betaling nieuwe leden
Nieuwe leden zijn bij aanmelding € 50,– verschuldigd (aanmeldkosten). Dit bedrag wordt verrekend met de contributie over het eerste jaar.

Betaling huidige leden
Uiterlijk eind juni van ieder jaar ontvangt u via uw mailadres een verzoek tot betaling.
HOUD VANAF MEDIO JUNI DUS UW MAIL IN DE GATEN.

Mocht u het betalingsverzoek niet hebben ontvangen vóór 1 juli, dan verzoeken wij u voor 7 juli contact op te nemen met de penningmeester@haarlem-kennemerland.nl. Mogelijk is uw (e-mail)adres gewijzigd en niet aangepast in ons ledenbestand.

Leden dienen het volledige contributiebedrag vóór 15 augustus van ieder jaar op bovenstaande rekening van de penningmeester te hebben bijgeschreven. Dit met duidelijke vermelding dat het de contributie betreft en de volledige naam van degene voor wie de contributie wordt overgemaakt.

Leden die het contributiebedrag niet of niet volledig op tijd betalen, krijgen automatisch per 15 augustus een trainings- en speelverbod opgelegd.


TERMIJNEN EN NIET OP TIJD BETAALD

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Haarlem-Kennemerland wil graag dat alle kinderen kunnen sporten. Helaas zijn niet alle ouders/verzorgers in staat om de contributie voor hun kind te betalen. In dat geval adviseren u om contact op te nemen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Zie voor meer informatie onderaan deze pagina.

In twee termijnen betalen
Voor de betaling in termijnen geldt een extra verhoging van € 15,– i.v.m. administratiekosten.

Betalen in twee termijn kan worden aangevraagd tot 1 augustus van ieder jaar.

Het verzoek van de termijnbetaling kan uitsluitend via een gemotiveerd emailverzoek aan de penningmeester (penningmeester@haarlem-kennemerland.nl).

Het bestuur weegt de aanvragen voor het betalen in termijnen en behoudt zich het recht voor het verzoek niet in te willigen.

Na inwilliging betekent dit dat uiterlijk 15 augustus de helft van de contributie vermeerderd met de administratiekosten (€ 15,–) moet zijn betaald. Het tweede helft van de contributie dient vóór 1 december te zijn overgemaakt.

Niet betaald voor aanvang competitie
Het bestuur rekent op het begrip en medewerking van alle leden om de vereniging financieel gezond te houden. Leden die bij aanvang van de competitie niet betaald hebben, worden direct afgemeld als bondslid van de KNVB waardoor hun naam niet op het wedstrijdformulier kan worden geregistreerd, zodat zij niet meer aan wedstrijden kunnen deelnemen.

Leden die het contributiebedrag niet of niet volledig op tijd betalen, krijgen automatisch een trainings- en speelverbod.


BEDANKEN

Lees alles over bedanken / opzeggen op de website onder ‘Bedanken’ in de rubriek Club-info.

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend via de secretaris – secretaris@haarlem-kennemerland.nl.

Een lidmaatschap kan zonder verdere kosten uiterlijk 31 mei schriftelijk via de mail worden opgezegd.


JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR

Haarlem-Kennemerland wil graag dat alle kinderen kunnen sporten. Helaas zijn niet alle ouders/voogden in staat om de contributie voor hun kind te betalen. In dat geval adviseren wij u om een beroep te doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ondersteunt ouders en voogden bij de betaling van contributie.

Haarlem-Kennemerland kan voor ouders/voogden geen aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur doen!

Ouders en voogden kunnen niet zelf contact opnemen met Jeugdfonds Sport & Cultuur, maar kunnen een aanvraag doen via bv. een leerkracht of het wijkteam. Lees eerst de website van het jeugdfonds Sport & Cultuur en de spelregels 2023.

Wel graag direct een mail naar de penningmeester (penningmeester@haarlem-kennemerland.nl) sturen om hem op de hoogte stellen, zodat hij weet dat er op een andere wijze aan de betaling wordt voldaan.

Onderstaand volgen enkele passages van de website Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Een aanvraag bij het fonds kunnen ouders en voogden niet zelf doen. Dat kan alleen door zogeheten intermediairs. Dit zijn professionals die werkzaam zijn in de eerste of tweedelijns gezondheidszorg, het (voortgezet) onderwijs, jeugdhulpverlening, welzijnswerk en minimaorganisaties.

De belangrijkste voorwaarden:

  • Het fonds is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar
  • Een aanvraag kan digitaal gedaan worden door een intermediair
  • Ouder(s) en kinderen/jongeren kunnen géén aanvraag doen!
  • Wie de HaarlemPas heeft, komt in aanmerking voor een bijdrage van max €350
  • Voor meerdere kinderen uit één gezin kunnen aanvragen ingediend worden
  • Voor de precieze hoogte van de bijdrage wordt verwezen naar de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur
  • Een aanvraag geldt voor 12 maanden. Daarna kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan
  • Het fonds maakt het gevraagde bedrag rechtstreeks over aan de club of vereniging.

DONATIES VOOR HET JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR ZIJN WELKOM.
ELKE BIJDRAGE, GROOT OF KLEIN, WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD.