GEDRAGSCODE EN VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

We omarmen wat normaal is!  Bij Haarlem-Kennemerland FC voetballen kinderen en oudere jeugd. Hun begeleiding vinden wij een serieuze aangelegenheid waarvoor het bestuur zich verantwoordelijk voelt. Ongepaste omgang, in welke vorm dan ook, willen wij absoluut voorkomen. Om die reden vinden wij het belangrijk dat alleen geschikte vrijwilligers bij de club actief zijn.

Het bestuur van Haarlem-Kennemerland hanteert daarom een gedragsprotocol en een verplichte aanvraag van een ‘Verklaring Omtrent Gedrag‘ voor alle vrijwilligers die kinderen en jongeren begeleiden. Het bestuur stelt de volgende voorwaarden aan alle vrijwilligers:

Alle potentiële vrijwilligers hebben – voordat zij aan de slag kunnen – een individueel gesprek met een bestuurslid van de club.

In dit gesprek komt aan de orde:

 • Motivatie van de vrijwilliger om actief te worden bij de club;
 •  Arbeidsverleden/ervaring van de vrijwilliger;
 • Het belang dat de club hecht aan een veilig klimaat voor onze kinderen, jongeren en vrijwilligers;
 • Verplichte aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor trainers/coaches/evenementencommissie/vertrouwenspersonen/bestuursleden;
 • Verplichte ondertekening van het ‘Gedragsprotocol Haarlem-Kennemerland’ (zie hieronder).

Alle vrijwilligers werken mee bij het aanvragen en overleggen aan het bestuur van een Verklaring Omtrent Gedrag, voordat zij beginnen met de werkzaamheden.

Alle vrijwilligers ondertekenen voor aanvang van het vrijwilligerswerk het Gedragsprotocol Haarlem-Kennemerland’.

WE OMARMEN WAT NORMAAL IS!
Zoals als we al aangaven, Haarlem-Kennemerland omarmt wat normaal is! We verwachten dat iedereen op ons complex zich houdt aan de onderstaande Gedragsregels en Huisregels op het terrein van Haarlem-Kennemerland, en natuurlijk de Regels van het wedstrijdbezoek. Gewoon omdat we er vanuit gaan dat ook u het prettig vindt dat we op een normale manier voetballen of voetbal kijken en er allemaal van genieten willen. Haarlem-Kennemerland heeft ook de Verklaring Gelijke behandeling in de Sport, van de gemeente Haarlem, SportSupport en het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland getekend. Haarlem-Kennemerland staat voor diversiteit in de sport. Of het nu gaat over afkomst, geloof, sekse, seksuele gerichtheid of wat dan ook… binnen de sport dien je jezelf te kunnen zijn!

Gedragsregels op het terrein van Haarlem-Kennemerland

 • We accepteren iedereen
 • We respecteren de tegenstander
 • Iedereen is een voorbeeld voor de ander
 • We accepteren het gezag van de scheidsrechter, de teamleiding en de clubleiding
 • Fairplay doen we gewoon, we leven de spelregels na
 • Juichen en aanmoedigen is OK, spelaanwijzingen zijn voor de coach
 • Wees sterk, gebruik geen geweld, ook niet verbaal

Huisregels op het terrein van Haarlem-Kennemerland

 • Afval hoort in de afvalbak
 • Fietsen in de stalling plaatsen
 • Parkeren alleen in de vakken
 • Alle gebruikte materialen graag heel en netjes terugbrengen op de daarvoor bestemde plaatsen
 • De kleedkamers netjes en schoon achterlaten
 • Het publiek (o.a. ouders) bevindt zich niet op het veld
 • Glaswerk is niet toegestaan buiten de kantine
 • Noodroutes vrijhouden voor hulpdiensten
 • Drugs zijn niet toegestaan
 • Alcohol wordt alleen in (of in de directe nabijheid van) de kantine geschonken en gedronken

Tekst van ‘gedragscode Haarlem Kennemerland’

Respect voor iedereen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molest is uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd. We zijn alert en hoffelijk naar elkaar.

Onze vereniging toont zich een goede gastvrouw voor bezoekende clubs en (assistent-)scheidsrechters.

Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.

Voor het gebruik van alcohol in de kantine worden de wettelijke regels nageleefd. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Dit geldt evenzeer voor het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden.

Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan drugsgebruik, wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen worden gesanctioneerd. Het bestuur kan besluiten aangifte te doen bij de politie.

Vragen?
Mocht u vragen hebben, dan kunt contact opnemen met het bestuur via secretaris@haarlem-kennemerland.nl . Meer informatie vindt u bij de KNVB.

Door: het bestuur